En mer effektiv tillsyn över socialtjänsten SOU 2024:25

Läs remissen här

Läs missivet här

 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Socialdepartementet senast den 16 september.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 14 augusti 202

Skicka synpunkter till: Hanna Sejlitz

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:

Utredningen om en effektivare tillsyn över socialtjänsten har sett över möjligheterna att förbättra förutsättningarna för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att utöva tillsyn och ha möjlighet att ingripa när tillsynen visar på brister inom socialtjänst eller verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Utredningen föreslår bland annat:

 • att IVO ska få möjlighet att ta ut sanktionsavgifter på två avgränsade områden där det är vanligt med återkommande brister och där konsekvenserna för placerade barn och unga kan bli allvarliga,
 • en avgift på 100 000 kronor per överträdelse när det gäller underlåtelse att hämta in registerutdrag,
 • ett tak för hur stor avgiften får bli i det enskilda fallet, högst 500 000 kronor, när det gäller överträdelser av villkor i tillstånd,
 • en uttrycklig bestämmelse om att det ska vara tillåtet att förelägga staten vid vite,
 • att ändring införs i socialtjänstlagen och LSS om att lämplighetsbedömning som IVO gör i samband med en ägar- och ledningsprövning uttryckligen ska omfatta den juridiska person som är sökande eller tillståndshavare,
 • att IVO ska få möjlighet att omedelbart förbjuda en olovlig verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt socialtjänstlagen eller LSS,
 • att IVO ska kunna återkalla ett tillstånd att bedriva verksamhet enligt socialtjänstlagen eller LSS utan föregående föreläggande om tillståndet inte har utnyttjats under en sammanhängande tid av sex månader,
 • att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud om att bedriva verksamhet enligt LSS ska kunna dömas till böter,
 • att beloppsgränserna för särskild avgift för ej verkställda beslut i både socialtjänstlagen och LSS ska höjas till att motsvara dagens penningvärde,
 • en utökad anmälningsskyldighet för kommunerna gällande om en kommun har uppmärksammat eller misstänker att en anlitad enskild utförare är olämplig på något sätt, liksom om kommunen har uppmärksammat allvarliga brister i utförandet av verksamheten,
 • att kommuner ska bli skyldiga att anmäla till IVO när de gör väsentliga förändringar i egen anmälningspliktig verksamhet, liksom när verksamheten upphör tillfälligt eller läggs ned,
 • att en bestämmelse om anmälningsskyldighet i LSS som rör personlig assistans utvidgas och införs även i socialtjänstlagen,
 • att regeringen ger Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att uppdatera och utveckla tidigare framtaget stöd för vård- och omsorgssektorn i samverkan med IVO, Ekobrottsmyndigheten och Sveriges kommuner och regioner med flera aktörer,
 • att IVO och Socialstyrelsen får ett gemensamt regeringsuppdrag om att utreda förutsättningarna för att införa kvalitetsgranskning inom socialtjänsten, men även inom hälso- och sjukvården.

 

Remissvar

När svar skickats in kommer det att publiceras här.