Svar: En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet SOU2019:39

Länk till missiv https://www.regeringen.se/remisser/2019/08/remiss-sou-201939-en-moderniserad-radio–och-tv-lag/

Länk till betänkandet https://www.regeringen.se/4a3602/contentassets/705b556627d643d3983a823d008ac5dd/en-moderniserad-radio–och-tv-lag-sou-201939.pdf

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:

I betänkandet finns förslag till lagändringar och andra åtgärder som behövs för att genomföra det reviderade EU-direktivet som rör audiovisuella medietjänster. Det omfattar bland annat krav på tillgänglighet till medier samt skydd mot diskriminering.