En säker och tillgänglig statlig e-legitimation SOU 2023:61

Remiss: En säker och tillgänglig statlig e-legitimation – Regeringen.se

Missiv: Remissmissiv-en-saker-och-tillganglig-statlig-e-legitimation-sou-2023_61.pdf (regeringen.se)

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Finansdepartementet senast den 31 januari 2024.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 10 januari 2024.

Skicka synpunkter till: Tor Gustafsson

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på hur staten kan utfärda en e-legitimation på högsta tillitsnivå. Utredaren ska också se över behovet av anpassningar som följer av den reviderade eIDAS-förordningen.

I delbetänkandet lämnar utredningen förslag på hur en kostnadseffektiv statlig e-legitimation på högsta tillitsnivå kan utformas och tillhandahållas av en statlig myndighet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2024.

Utredningen föreslår bland annat:

  • Att den statliga e-legitimationen har en giltighetstid på högst fem år.
  • Att grundidentifiering inte utförs av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) utan av Polismyndigheten eller Skatteverket. Polismyndigheten rekommenderas som ansvarig på grund av deras större närvaro, erfarenhet och möjligheter att motverka identitetsrelaterad brottslighet.
  • Att den statliga e-legitimationen ska vara ett kontaktlöst kort som uppfyller krav för högsta säkerhetsnivå och kan användas för kvalificerade elektroniska underskrifter. Den innehåller personlig information som namn och personnummer/samordningsnummer samt biometriska data som ansiktsbild och fingeravtryck.
  • Att det ska ställas lagkrav på offentliga aktörer att tillåta identifiering med de e-legitimationer som utfärdas av godkända leverantörer.
  • En ny lag och förordning om elektronisk identifiering för att reglera ansvarsfördelningen och processen för utgivning av e-legitimation.
  • Att det nya regelverket träder i kraft den 1 mars 2026.

Remissvar

Svaret kommer att publiceras här när det är inskickat