Svar: En uppväxt fri från våld SOU 2022:70

Läs remissen här

 

Sammanfattning av remissen:
Utredningen En uppväxt fri från våld har förslagit en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Utredningen föreslår bland annat:

  • en struktur och organisation för att genomföra strategin med syfte att stödja arbetet mot dess mål
  • en ny lag, lagen med vissa bestämmelser om kommuners ansvar för att förebygga och bekämpa våld mot barn, som förtydligar hur kommunerna ska arbeta mot våld mot barn genom kommunövergripande kartläggning, analys och planering
  • en satsning på sammanlagt en miljard kronor under strategiperioden för forskning om barn och våld samt statsbidrag till stöd för praktiknära forskning, metodutveckling eller implementering
  • att regeringen vart tredje år upprättar en handlingsplan för att uppnå målen inom den nationella strategin