Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen SOU 2023:52

Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen SOU 2023:52, läs remissen här

Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen SOU 2023:52, missiv

 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Socialdepartementet senast den 27 december 2023.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 30 november 2023

Skicka synpunkter till: Annica Nilsson

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:

2021 års bidragsbrottsutredning har sett över möjligheterna att stärka arbetet med att bekämpa bidragsbrott mot Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

 

Utredningen föreslår bland annat:

  • att Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen får ett ansvar att förebygga brott mot välfärdssystemen
  • att samverkan om det brottsförebyggande arbetet bör äga rum inom ramen för det befintliga arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen och att ESV bör ansvara för samordningen
  • att konsekvenserna för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet på välfärdssystemens område alltid ska beaktas när regler utformas
  • att regeringen tillsätter utredningar som på ett samlat sätt ser över befintliga regelverk så att alla beslutande aktörer får likartade förutsättningar och möjligheter att förebygga brott och felaktiga utbetalningar
  • att vissa beslutande aktörer ska få större möjligheter att hämta in uppgifter från andra aktörer än den enskilde som ett led i att förhindra att brott kan begås
  • utökade möjligheter för dessa myndigheter att inhämta uppgifter från banker när det finns misstanke om felaktigheter
  • att kommunerna ska kunna inhämta vissa uppgifter om inkomst från Skatteverket.
  • att det inrättas ett gemensamt register över beslutade sanktionsavgifter och att registret administreras av Utbetalningsmyndigheten
  • att det införs ett system med bidragsspärr på välfärdssystemens område som i allt väsentligt omfattar samma typer av förmåner och stöd som omfattas av bidragsbrottslagen.

Remissvar

Svaret kommer att publiceras här.