Svar: Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans SOU 2023:9

Läs remissen här

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen är högprioriterad. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som medlemsförbunden bestämt på vår kongress. Vi skriver vårt gemensamma yttrande i en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter. Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:
Huvudmannaskapsutredningen har analyserat och föreslagit hur insatsen personlig assistans ska organiseras i ett statligt huvudmannaskap.

Utredningen föreslår bland annat:

 • att staten genom Försäkringskassan ska ha ett samlat huvudmannaskap för beslut om och finansiering av insatsen personlig assistans
 • att kommunerna ska fortsätta att utföra personlig assistans om den enskilde begär det.
 • att timschablonen höjs med 4,35 kronor i 2022 års nivå. Detta för att kompensera arbetsgivarna för sjuklönekostnaderna för personliga assistenter och att den ordning som gäller enligt 6 § andra stycket förordningen (1993:1091) om assistansersättning ska fortsätta att gälla vid ett statligt huvudmannaskap
 • att nuvarande kvalifikation för rätt till personlig assistans enligt LSS behålls i ett statligt huvudmannaskap
 • att kommunerna inte längre ska vara skyldiga att medfinansiera de första 20 timmarna per vecka av assistansersättningen
 • att arbetet med god kvalitet ska kompletteras med regler för att säkerställa den enskildes självbestämmande
 • att kommunerna ska kunna anmäla till IVO om de får indikationer på att personlig assistans inte utförs med god kvalitet
 • att det statliga huvudmannaskapet ska träda i kraft den 1 januari 2026 och att de kommunala besluten om personlig assistans från detta datum ska föras över löpande till Försäkringskassan
 • att kommunerna ska kunna få ersättning för de kostnader för personlig assistans som de har haft efter ikraftträdandet fram till att Försäkringskassan tar över besluten
 • en sekretessbrytande bestämmelse i form av en uppgiftsskyldighet för kommunerna att i samband med överföringen lämna över de uppgifter som är nödvändiga för att Försäkringskassan ska kunna fullgöra sitt uppdrag inom ramen för assistansersättningen
 • att kommunerna ska fortsätta att ansvara för ett fåtal beslut som avviker från reglerna i socialförsäkringsbalken
 • att anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskas med 10 323 miljoner kronor i 2021 års kostnads- och volymnivå till följd av huvudmannaskapsförändringen.