Svar: EU-kommissionens förslag till direktiv om ändring av brottsofferdirektivet

Läs remissen här

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:
Detta förslag innehåller en uppsättning riktade åtgärder som syftar till att förbättra brottsoffers möjligheter att utnyttja sina rättigheter enligt direktiv 2012/29/EU 1 (direktivet om brottsoffers rättigheter eller direktivet).

Direktivet om brottsoffers rättigheter är det övergripande instrumentet för brottsoffers rättigheter. I direktivet fastställs rättigheter för alla brottsoffer, såsom rätten till information, stöd till och skydd baserat på brottsoffrets individuella behov, processuella rättigheter och rätten till ett beslut om ersättning från gärningspersonen efter ett straffrättsligt förfarande.

Direktivet om brottsoffers rättigheter har varit tillämpligt sedan november 2015 i alla medlemsstater utom Danmark, som inte är bundet av direktivet.