Svar: EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel

Läs remissen här

Läs missivet här

 

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen
EU-EU-kommissionen har den 26 april lagt fram det s.k. läkemedelspaketet.

Kommissionen vill med förslagen bidra till jämlikare tillgång till läkemedel, lägre läkemedelspriser, minskade läkemedelsbrister och miljövänligare läkemedel.

Förslagen avser ett direktiv och en förordning:

– Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, och om upphävande av direktiv 2001/83/EG och direktiv 2009/35/EG (COM(2023) 192).

– Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av unionsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och regler för europeiska läkemedelsmyndigheten, och om ändring av förordning (EG) nr 1394/2007 och förordning (EU) nr 536/2014, samt om upphävande av förordning (EG) nr 726/2004, förordning (EG) nr 141/2000 och förordning (EG) nr 1901/2006 (COM(2023) 193)