Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen SOU 2023:40

Läs remissen här

Läs missivet här

 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Socialdepartementet senast den 19 februari 2023

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 2 februari 2024

Skicka synpunkter till: Agneta Söder

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:

Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter har tagit ställning till om Sverige bör ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagomåls-mekanism, föreslagit åtgärder som säkerställer barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen i svensk lag-stiftning samt sett över möjligheterna att staten bidrar till att etablera barnombud inom civilsamhällesorganisationer.

Utredningen föreslår bland annat

  • att Sverige bör ratificera det fakultativa och tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om ett klagomålsförfarande
  • en försöksverksamhet med statsbidrag till barnrättsbyråer som bedriver verksamhet med oberoende barnombud
  • att offentligt biträde ska förordnas för barn i mål eller ärenden om begränsning av umgänge och hemlighållande av vistelseort enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
  • att barns rätt till information om beslut och överklagande enligt LVU och LPT förtydligas
  • att placering och omplacering av ett barn med stöd av socialtjänstlagen måste föregås av ett formellt och överklagbart beslut
  • att ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet.

 

Remissvar

När svaret skickats in kommer det att läggas upp här.