Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning

Missiv

Remiss

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 26 juni 2017!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast 25 augusti 2017

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionsrättsrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Förslaget överensstämmer i stort med det regelförenklingsförslag som Försäkringskassan föreslog i Antikrångelkatalogen för 2012. Dessutom föreslås att även tid med mindre än hel närståendepenning ska vara överhoppningsbar vid bestämmandet av ramtiden i arbetslöshetsförsäkringen. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige

Mikael Klein

08-546 404 34

 

Remissvar

Svar kommer.