Svar: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om listningstjänst för vårdval och vårdval på annat sätt

Förslag föreskrifter.pdf

Missiv och sändlista.pdf

Konsekvensutredning.pdf

 

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:
Regionerna ska organisera primärvården så att alla som omfattas av deras ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt välja och få tillgång till en fast läkarkontakt (vårdvalssystem).1 Regionerna är så-ledes skyldiga att se till att enskilda kan välja vårdcentral. Inom vissa regioner används andra begrepp än vårdcentral som till exempel husläkarmottagning eller hälsocentral. I denna konsekvensutredning kommer även dessa utförare benämnas vårdcentraler. I lagstiftningen och i Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd används dock begreppet utförare.