Svar: Förslag till förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar

Missiv

Förslag till förordning REMISS-version

PM om fri kollektivtrafik REMISS-version

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 23 februari 2018!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Näringsdepartementet senast 9 mars 2018.

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionsrättsrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Denna förordning innehåller bestämmelser om rätt för den myndighet som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i varje län att, i mån av tillgång på medel, få bidrag för att skapa förutsättningar för att erbjuda skolungdomar att resa avgiftsfritt med linjeförd kollektivtrafik under sommarlovet.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige

Stefan Eklund Åkerberg