Svar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja SOU 2023:5

Läs remissen och missivet här

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Socialdepartementet senast den 31 maj 2023.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 12 maj 2023.

Skicka synpunkter till: Magnus Andersson

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:
Samsjuklighetsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande, Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, hur en ny tvångsvårdslagstiftning ska utformas när det gäller personer som har skadligt bruk eller beroende.

I slutbetänkandet pekar Samsjuklighetsutredningen bland annat ut tre principer för inriktningen på de förslag om tvångsvård för skadligt bruk eller beroende som den lämnar.

  1. Tvångsvård för skadligt bruk eller beroende ska ges samordnat med annan psykiatrisk vård och vara en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja.
  2. Tvångsvård ska användas för att förhindra dödsfall och allvarlig sjukdom.
  3. Verksamheter som bedriver heldygnsvård med tvång ska vara i ständig utveckling för att göra vården så trygg och meningsfull som möjligt.