Svar: Genomförande av Balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare, SOU 2020:81

Genomförande av Balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare, SOU_2020:81

Remisslista_2020-12-18

Vi kommer avge ett kortfattat, övergripande yttrande för att uppmärksamma regeringen på att utredningen inte beaktat bredden av situationer då föräldrar eller anhörigvårdare måste vara frånvarande från sitt arbete. Vi kommer inte utveckla vår synpunkt djupare eller ge en heltäckande bild av olika situationer, möjligtvis exemplifiera med enstaka fall.

De förbund som vill lämna egna remissyttranden eller exempel hur medlemmar påverkas, gör det direkt till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 19 april 2021.

Eftersom det återstår så kort tid innan remisstiden löper ut, är det inte säkert att vi hinner hantera inkomna synpunkter från förbunden, men de tas ändå tacksamt emot.

Skicka synpunkter till: Mikael Klein, mikael.klein@funktionsratt.se

Sammanfattning av remissen:
En utredning har sett över hur EU:s så kallade Balansdirektiv ska genomföras i svensk lag. Balansdirektivet är tvingande för medlemsländerna och ska säkerställa ett grundläggande skydd för föräldraledighet och ledighet för anhörigvårdare. Utredningen har gått igenom svensk lagstiftning.