Svar: God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

remissinstanser

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen är högprioriterad. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som medlemsförbunden bestämt på vår kongress. Vi skriver vårt gemensamma yttrande i en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter. Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:

Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh har arbetat sedan 2017 med uppdraget att reformera och modernisera det svenska hälso- och sjukvårdssystemet där primärvården blir den första linjens vård. Hennes uppdrag har utgått från förslagen i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) och har resulterat i tre delbetänkanden; första delbetänkandet Samordnad utveckling för god och nära vård – En gemensam färdplan och målbild’ (SOU 2017:53), andra delbetänkandet ’God och nära vård – En primärvårdsreform’ (SOU2018:39), och det tredje delbetänkandet God och nära vård – Vård i samverkan (SOU 2019:29).

Anna Nergårdh har nu lämnat huvudbetänkandet ’God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem’ (SOU 2020:19), med en övergripande beskrivning av möjligheter och hinder för omställningsarbetet som har identifierats under utredningens gång. I huvudbetänkandet lämnas också en del förslag som syftar till att stärka samverkan och skapa ett mer sammanhanhängande hälso- och sjukvårdssystem.