Svar: Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6)

SOU 2022:6_DEL 1

SOU 2022:6_DEL 2

Remissmissiv Hälso- och sjukvårdens beredskap

 

Sammanfattning av remissen:
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har haft i upp-drag att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas.

Utredningen har tidigare lämnat delbetänkandena Hälso- och sjukvård i det civila försvaret och underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) och En förstärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19).

I detta slutbetänkande redovisar utredningen förslag kring övriga delar av utredningens uppdrag som syftar till att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga händelser i fredstid och under höjd beredskap.