Svar: Idéburen välfärd SOU 2019:56I

Ideburen välfard SOU 2019:56

ideburet offentligt partnerskap—vägledning SOU 2019:56

Remissmissiv

 

 Sammanfattning av remissen:

Regeringen beslutade den 7 juni 2018 att uppdra åt en särskild utredare att ta fram ett förslag på en tydlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter och andra närliggande offentligt finansierade eller subventionerade verksamheter.