Idéburen välfärd SOU 2019:56I

Ideburen välfard SOU 2019:56

ideburet offentligt partnerskap—vägledning SOU 2019:56

Remissmissiv

 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Finansdepartementet senast den 30 april 2020.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 20 april 2020.

Skicka synpunkter till: Annica Nilsson

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:

Regeringen beslutade den 7 juni 2018 att uppdra åt en särskild utredare att ta fram ett förslag på en tydlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter och andra närliggande offentligt finansierade eller subventionerade verksamheter.

 

Remissvar

Svar kommer.