Svar: Kommentarer till allmän kommentar om diskriminering

Missiv

Remiss

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionsrättsrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Övervakningskommittén för funktionsrättskonventionen har tagit fram fem allmänna kommentarer för att ge stöd i tolkningen av vissa artiklar i konventionen.

Vi har tidigare lämnat synpunkter på utkast till allmänna kommentarer till 3 av dessa.

Nu finns ett utkast till en sjätte allmän kommentar som handlar om artikel 5  Likabehandling och icke-diskriminering.

Övervakningskommittén vill gärna ha färdiga förslag på text för konkreta delar i utkastet, och eventuellt tillägg till texten med en kort motivering.

Med denna allmänna kommentar syftar kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (kommittén) att styra konventionsstater och andra intressenter och att klargöra konventionsstaternas skyldigheter i fråga om icke-diskriminering och jämlikhet enligt artikel 5 i konventionen. Kommittén anser att vägledning i detta avseende är nödvändig när den vid utövandet av sitt mandat bevittnar kontinuerligt diskriminerande behandling av personer som är baserade endast på faktisk eller upplevd funktionsnedsättning som försvårar eller upphäver åtnjutandet av rättigheter för personer med funktionsnedsättning och de som är knutna till dem. Efter att ha avslutat mer än 60 konstruktiva dialoger med konventionsstater till konventionen som företräder alla regioner i världen, är kommittén oroad över att diskriminering av personer med funktionsnedsättning fortsätter. Kommittén följer rutinmässigt den diskriminering som omfattar: kränkningar av rätten att få tillgång till byggnader, transporter, information och kommunikation på lika villkor med andra; negativa skildringar av funktionshinder i media och skadliga stereotyper; berövandet av rätten till rättskapacitet, begränsningar i tillgången till rättvisa, utbildning och sysselsättning och till rätten att delta i kulturlivet, rekreation, fritid och sport, för att bara nämna några exempel

Handläggare på Funktionsrätt Sverige

Mia Ahlgren