Remissvar Promemoria Kommunens informationsskyldighet enligt LSS 2018