Svar: Komvuxutredningens slutbetänkande, en andra och annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71)

Remiss Komvuxutredningen

Komvuxutredningens slutbetänkande

 

Remissyttranden ska lämnas till Utbildningsdepartementet senast 2018-12-12.

Komvuxutredningen har haft i uppdrag att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux). Utredningens förslag i stort:

  • Skollagen förtydligas så att det framgår att komvux även utgör en del i arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till fortsatta studier.
  • Urvalsreglerna till komvux på gymnasial nivå ändras så att det inte längre är den med minst utbildning som automatiskt ska ha förtur vid urval, utan individer med störst behov av utbildningen.
  • Gymnasieskolans sex studieförberedande program slås ihop inom komvux till tre bredare studieområden och gymnasiearbetet ersätts av ett bredare komvuxarbete.
  • En del lärosäten bör erbjuda en profilering mot komvux i sin lärarutbildning samtidigt som möjligheterna till kompetensutveckling för professionen ska stärkas.
  • Särvux blir en del av komvux och byter namn till särskild utbildning.
  • Personer med intellektuell funktionsnedsättning ges ökade möjligheter till fortsatt utbildning efter särvux.
  • Betygsrätt införs som ett krav för att enskilda anordnare ska få bedriva vuxenutbildning på entreprenad. Villkoren för betygsrätt för utbildning motsvarande komvux skärps, så att de överensstämmer med kraven på i komvux.
  • Betygsskalan för grundläggande komvux, sfi och grundläggande särvux förenklas.

Ansvarig på Funktionsrätt Sverige: stefan.akerberg@funktionsratt.se