Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81)

Läs remissen

Läs vårt remissvar

Sista svarsdatum

2010-03-31
(Vi avger vårt yttrande till Justitiedepartementet senast 2010-04-31)

Sammanfattning

Regeringen beslutade den 5 juni 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag till en ny reglering av den lokala och regionala kollektivtrafiken, inklusive förstärkta rättigheter för resenärerna. Generaldirektören Ulf Lundin förordnades från och med den 5 juni 2008 som särskild utredare. Utredningen antog namnet Utredningen om en ny kollektivtrafiklag. I maj 2009 överlämnades delbetänkandet En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39). 1 oktober 2009 överlämnades slutbetänkandet Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81).

I uppdraget ingick att lämna förslag till hur resenärsrättigheter i kollektivtrafiken kan stärkas i den svenska lagstiftningen. Det ingick också att föreslå bestämmelser om kompensation och assistans vid förseningar och störningar i trafiken. Särskild vikt skulle enligt direktiven fästas vid behoven hos resenärer med funktionsnedsättning. I direktiven angavs även att gällande och föreslagen gemenskapsreglering på området särskilt skulle beaktas. Slutligen ingick det i uppdraget att genomföra en översyn av regelverket om administrativa sanktioner mot resenärer som bryter mot skyldigheten att betala avgift i kollektivtrafiken.
Läs mer
Läs pressmeddelandet

Handlingsförfarande

Den här remissen är på en stor utredning och berör alla våra medlemsförbund. Vi skriver remissvar och har en bred process med förbunden.

Handläggare på Handikappförbunden

Linda Bergfeldt
Telefon:08-546 404 22  
E-post: Linda Bergfeldt
Handikappförbundens diarienumer för remissen: 10-004