Svar: Lagrådsremiss, Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd

Lagrådsremiss Resursskolor – för synpunkter.pdf

Missiv av lagrådsremiss Resursskolor.pdf

Härmed delas förslag till lagrådsremiss Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd.

Innebörden av lagrådsremissens förslag: I lagrådsremissen föreslås ändringar i skollagen (2010:800) med syfte att utveckla och tydliggöra förutsättningarna för s.k. resursskolor, dvs. skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Ändringarna innebär att kommunala resursskolor inom grundskolan och grundsärskolan regleras i skollagen. Det ska anges att en kommun vid vissa skolenheter får begränsa utbildningen till elever i behov av särskilt stöd. Kommunen ska besluta om placering efter ansökan av elevens vårdnadshavare eller, under vissa förutsättningar, av elevens rektor. Vid behov av urval ska elever som har störst behov prioriteras. Placeringen ska regelbundet utvärderas och en elev ska ha rätt att gå kvar så länge stödbehovet kvar­står. En kommuns beslut om att avsluta placeringen ska få över­klagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Benämningen resursskola föreslås införas i skollagen för ovan nämnda skolor och för skolor med enskild huvudman som begränsar sin utbildning till elever i behov av särskilt stöd inom förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och gymnasie­skolan. Det tydliggörs också i skollagen att såväl kommunala som fristående resursskolors verksamhet är en form av särskilt stöd och att huvudmännen ska ansvara för att bedöma om en elev är i behov av sådant särskilt stöd som resursskolan erbjuder. Därutöver föreslås att bemyndigandet i skollagen för regeringen att meddela ytterligare före­skrifter om det tilläggsbelopp som kommunerna ska lämna till enskild verksamhet för barn och elever som har ett omfattande behov av sär­skilt stöd, ska förses med en möjlighet för regeringen att delegera denna uppgift till den myndighet som regeringen bestämmer. Syftet är att systemet med tilläggsbelopp ska bli mer likvärdigt och rättvist för att ge barn och elever det stöd de behöver. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2022. De nya bestämmelserna om resursskolor föreslås tillämpas för utbildning som bedrivs efter den 1 juli 2023.

Lagrådsremissens förslag

    • har inte EU-anknytning
    • har inte finansiell innebörd
    • har inte organisatorisk innebörd
    • har inte betydelse för miljön
    • har inte bedömts anmälningspliktigt enligt direktiv (EU) 2015/1535 (se EU-cirkulär nr 8).

 

Frågor under delningstiden besvaras av Fredrik M Ahlén, U/S, ankn. 55134 eller Annika Stålnacke, U/RS, ankn. 55415.

Synpunkter lämnas senast 21 januari 2022 till Fredrik M Ahlén, m.ahlen@regeringskansliet.se