Läkemedel och försäkringsskydd vid personskador Ds 2010:11

Läs remissen

Läs vårt remissvar

Sista svarsdatum

2010-06-14
(Vi avger vårt yttrande till socialdepartementet senast 2010-06-28)

Sammanfattning

Alla läkemedel som säljs i Sverige omfattas av produktansvarslagen (1992:18). De allra flesta läkemedlen omfattas dessutom av den frivilliga läkemedelsförsäkringen som LFF Service AB administrerar. Trots det finns vissa läkemedel som inte omfattas av försäkringen. Detta innebär att läkemedel säljs under olika förutsättningar och med olika skydd för patienterna. En patient som använder ett läkemedel har vanligen inte någon kännedom om vilket skydd mot läkemedelsskador som han eller hon har. För den enskilde patienten är det av betydelse om han eller hon, om en läkemedelsskada inträffar, är hänvisad till att stämma ett läkemedelsbolag i domstol eller om han eller hon alternativt har möjlighet att anmäla skadan till ett försäkringsbolag som prövar ersättningsanspråket. Dessutom erbjuder en försäkring läkemedelsbolagen ett ekonomiskt skydd mot förluster på grund av oväntade och plötsliga händelser. Detta innebär att patienternas möjligheter att få ersättning ökar.

Förslaget är att en förutsättning för att ett läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna ska vara att läkemedlet omfattas av en försäkring som ger ett godtagbart skydd vid personskador som kan uppkomma som följd av en användning av läkemedlet. Det föreslås att regeringen meddelar närmare föreskrifter om kravet på försäkringsskydd. Om det finns särskilda skäl, får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på försäkringsskydd.

Handlingsförfarande

Den här remissen är på en stor utredning och berör alla våra medlemsförbund. Vi skriver remissvar och har en bred process med förbunden.

Handläggare på Handikappförbunden

Karin Sandström
Telefon:08-546 404 22  
E-post: Karin Sandström
Handikappförbundens diarienumer för remissen: 10-014