LSS-utredningen SOU 2018:88

LSS-utredningen SOU 2018:88 

Remissmissiv SOU 2018_88 LSS-utredningen

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Socialdepartementet senast 12 november 2020.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 5 oktober 2020.

Skicka synpunkter till mikael.klein@funktionsratt.se

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen

I somras valde regeringen att skicka ut den tidigare LSS-utredningen på remiss. Utredningen blev starkt kritiserad från en samlad rörelse och vi är många som verkat för att betänkandet ”Översyn av insatser enligt LSS”, SOU 2018:88, inte skulle remissbehandlas. Nu är den ändå utsänd till oss och många andra remissinstanser med en remisstid som löper ut den 12 november. Funktionsrätt Sverige har ambitionen att avge ett remissyttrande senast en månad innan remisstidens utgång där vi återupprepar den gemensamma hållning vi hade under utredningen, nämligen att betänkandets förslag ska förkastas i dess helhet. Vissa förslag och resonemang från utredningen kan vara intressanta att fånga upp i nya utredningar, men är genomgående inte tillräckligt utredda i detta betänkande. Vi ser också ett fortsatt behov av att förstärka och utveckla i princip alla tio insatser inom LSS på ett sätt som denna utredning inte har fångat upp.

Vi anordnar ett remissmöte på distans, fredag den 25 september klockan 9.00-11.30. Remissmötet vänder sig till alla förbund vars medlemmar berörs av LSS. Vår förhoppning är att återigen kunna hitta en gemensam hållning inom rörelsen och att vi tillsammans kan påverka övriga remissinstanser kring detta.

Anmäl dig gärna redan nu till remissmötet: https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/remissmote-om-lss-utredningen/

Remissvar

Svar kommer.