Svar: med anledning av prop. 2017/18:190 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

Missiv

Remiss

 

Sammanfattning

  1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:190 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som tar hänsyn till hjälpbehov och som garanterar ersättning till fler människor med funktionsnedsättning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag där konsekvenserna av att införa ett omvårdnadsbidrag har analyserats ytterligare, framför allt för gruppen ensamstående kvinnor, och tillkännager detta för regeringen.

Regeringens förslag innebär att de nuvarande socialförsäkringsförmånerna handikappersättning och vårdbidrag avskaffas och ersätts av två nya förmåner: en ren merkostnadsersättning för både barn och vuxna och ett omvårdnadsbidrag för föräldrar som har funktionsnedsatta barn.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige

Mikael Klein