Mediaetik och självsanering – skiss till en vidgad och stärkt prövning

Läs missivet

Läs remissen

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast tisdagen den 4 juni 2013.

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Utgivarna senast 2013-06-15.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Föreningen Utgivarna representerar svenska massmedier inom såväl dagspress, tidskrifter och etermedia. Hösten 2012 tog föreningen initiativet till en utredning om det pressetiska systemet. Utredningen avlämnades av Nils Funcke 2013-02-20. Utrednarens förslag och de alternativ som presenteras behöver en bred och djup genomlysning.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren
Telefon: 08-546 404 52