Mervärdesskatt för den ideella sektorn m.m., Ds 2009:58

Läs remissen

Läs remissvaret

Sista svarsdatum

2010-03-17
(Vi avger vårt yttrande till Finansdepartementetsenast 2010-03-31)

Sammanfattning

I rapporten föreslår utredarna ett antal förändringar av momslagen för att anpassa den svenska momslagen till EG-rätten, men också för att ytterligare minska den administrativa bördan för företagen.

Utredarna föreslår bland annat att vissa begrepp i momslagen anpassas ytterligare till EG-rätten och att de särskilda momsreglerna för allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund slopas. Vidare föreslås bland annat nya undantag från mervärdesskatt, regler om skattebefrielse för både ideell sektor och småföretag samt ändrade regler om uthyrning av verksamhetslokal.

Bakgrunden är att Europeiska kommissionen konstaterar att de särskilda momsreglerna för allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund strider mot EG:s momsdirektiv och därför har beslutat att inleda ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige. 

Handlingsförfarande

Den remissen är viktig för handikapprörelsen, men den berör antingen ett färre antal medlemsförbund, eller så ingår den inte  i våra av förbunden prioriterade områden. Vi skriver vi remissvar, men arbetet sker i en mindre skala med medlemsförbunden.

Handläggare på Handikappförbunden

Örjan Brinkman
Telefon: 08-546 404 01 
E-post: Örjan Brinkman
Handikappförbundens diarienumer för remissen: Dnr 10-008