Svar: Modellkoncept för nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggande 2023

Läs remissen här

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:

Sedan några år tillbaka pågår ett arbete med förenkling av byggreglerna. En ny regelmodell har presenterats av Boverket. Den nya modellen går bland annat ut på att Boverket i föreskrifter ska precisera funktionella krav som ställs på lag- och förordningsnivå, medan samhällsbyggnadssektorn får ett större ansvar för att ta fram lösningar som uppfyller kraven. Det kommer inte längre att finnas några allmänna råd eller hänvisningar till standarder kopplade direkt till föreskrifter/regelverk. Istället ska samhällsbyggnadssektorn ta fram metoder för att verifiera att konkreta lösningar uppfyller kraven i det nya, förenklade regelverket.

Nu har samhällsbyggnadssektorn presenterat en strategi och en modell för arbetet med att ta fram nya standarder/branschöverenskommelser som ska leva upp till kraven. I remissen läggs ett stort fokus på införandet av överenskommelser som inte ryms inom svensk standard, så kallade ”sektorsnormer”.

Mer om byggreglerna finns på Boverkets hemsida:

Möjligheternas byggregler – Boverket

Mer information om samhällsbyggnadssektorns projekt finns här:

Modellkoncept för nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggande – IQ Samhällsbyggnad
Nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggnad | SBUF
Samhällsbyggandets Regelforum – IQ Samhällsbyggnad