Svar: Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Läs remissen här

Funktionsrätt Sveriges hantering

Funktionsrätt Sverige kommer att lämna ett kort övergripande svar på denna remiss baserad på Funktionsrättskonventionens artikel 25 och det arbete som gjorts i Alternativrapportgruppens arbete.

 

Sammanfattning av remissen:

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Planen ska kunna användas av regioner och kommuner för att genom regionala handlingsplaner etablera principer, prioriteringar och målsättningar för patientsäkerhetsarbetet.

Socialstyrelsen har tillsammans med ett stort antal samverkansparter arbetat med utformningen av handlingsplanen. Handlingsplanen innehåller vision och övergripande mål, förutsättningar för en säker vård samt fem fokusområden med förslag på nationella åtgärder inklusive en plan för uppföljning på nationell nivå.

Vår målsättning har varit att skapa en bred involvering i utformandet av den nationella handlingsplanen. Handlingsplanen kommer efter att inkomna synpunkter har beaktats, genomgå såväl en juridisk som en språklig granskning.

Läs gärna mer på Socialstyrelsens webbplats där information om remissförslaget finns