Svar: Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården

Slutrapport Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 22 november 2021.

Skicka synpunkter till: Roshan Tofighi

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:
Med utgångspunkt i det omställningsarbete som pågår inom primärvården finns det ett behov av underlag med uppgifter om primärvården som beskriver olika förhållanden inom den vården.
Socialstyrelsen har haft i uppdrag att ge förslag på vilka variabler och personalkategorier som bedöms vara nödvändiga att omfattas av regionernas uppgiftslämnande (dnr. S2019/03056 – deluppdrag I).
Detta utifrån vad som bedöms stå i proportionalitet mellan integritetsintrånget och det allmännas intresse av uppföljning av primärvården avseende vårdens kvalitet och jämlikhet och som möjliggör djupare analyser på nationell nivå.
I uppdraget angavs bl.a. att Socialstyrelsen skulle utgå från de ändamål som gäller för hälsodataregister enligt 3 § lagen om hälsodataregister.

I februari 2021 redovisade Socialstyrelsen deluppdraget genom rapporten Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård, deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården till Socialdepartementet.