Svar: På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen

 

Missiv

Remiss

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionsrättsrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Utredningen föreslår bland annat:

 • dels ett uppdrag till Specialpedagogiska skolmyndigheten som ska höja skolors kompetens om kognitivt stöd, dels utökade möjligheter för skolhuvudmännen att få statsbidrag för att förstärka elevhälsan med en arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped.
 • att det i hälso- och sjukvårdslagen ska införas en definition av begreppet hjälpmedel, som förtydligar sjukvårdshuvudmännens
  skyldighet att erbjuda hjälpmedel.
 • att Socialstyrelsen regelbundet ska följa upp hjälpmedelsförskrivningen bland annat i form av jämförande statistik.
 • en ny bestämmelse om hjälpmedelsavgifter, i hälso- och sjukvårdslagen. Genom att införa en uttrycklig regel om hjälpmedelsavgifter blir det tydligt att sådana avgifter får tas ut och under vilka förutsättningar det kan ske. Dessutom föreslår utredningen en ny punkt i hälso- och sjukvårdslagen som tydliggör att besöksavgifter som tas ut i samband med behovsbedömning och hjälpmedelsförskrivning omfattas av högkostnadsskyddet i öppenvård.
 • att ett förtydligande görs av Myndigheten för delaktighets roll samt tre uppdrag till myndigheten för att förstärka dess arbete med individstöd.
 • att Statens beredning för medicinsk och social
  utvärdering  ges i uppdrag att kartlägga befintligt kunskapsläge, inklusive bristande evidens och kunskapsluckor på hjälpmedelsområdet.
 • att Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga och
  sprida goda exempel på systematiskt jämställdhetsarbete inom hjälpmedelsområdet.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige

Sofia Karlsson