Svar: Program för Rättsstaten Sverige

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning
Svenska avdelningen av internationella juristkommissionen är en sammanslutning av jurister med uppgift att främja mänskliga rättigheter och tillämpning av rättsstatens principer.

Organisationen har i samarbete med många enskilda personer tagit fram ett förslag till ett program för lyfta svagheter och behov av förbättringar i skyddet av demokratin och de mänskliga fri- och rättigheterna i Sverige. Förslaget har diskuterats i ett seminarium i riksdagen i september och tar upp många angelägna frågor om bland annat rättshjälp, diskriminering och granskning av rättigheter. Remissen avser synpunkter på innehållet och ska ligga till grund för möjligheten att som organisation ställa sig bakom programmet. Dokumentet är tänkt att publiceras i färdig form i november 2019.