Svar: Promemoria – Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga

Promemoria Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga.pdf 

Remissmissiv.pdf

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:
Den 24 september 2021 remitterade Socialdepartementet betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet SOU 2021:69 (dnr S2021/05920). I betänkandet föreslogs bland annat att det skulle införas särskilda regler om sjukersättning för personer som har fyllt 60 år samt att ett nytt arbetsmarknadsbegrepp skulle införas för sjukersättning och aktivitetsersättning. I denna promemoria föreslås att dessa två förslag genomförs vid en tidigare tidpunkt än den som föreslagits i betänkandet.