Promemoria – Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga

Promemoria Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga.pdf 

Remissmissiv.pdf

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Socialdepartementet senast 22 december 2021.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 3 december 2021.

Skicka synpunkter till: Annica Nilsson

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:
Den 24 september 2021 remitterade Socialdepartementet betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet SOU 2021:69 (dnr S2021/05920). I betänkandet föreslogs bland annat att det skulle införas särskilda regler om sjukersättning för personer som har fyllt 60 år samt att ett nytt arbetsmarknadsbegrepp skulle införas för sjukersättning och aktivitetsersättning. I denna promemoria föreslås att dessa två förslag genomförs vid en tidigare tidpunkt än den som föreslagits i betänkandet.

 

Remissvar

Svar kommer att publiceras här.