Svar: Remiss angående FN-konventionens allmänna kommentarer för artikel 9 om Tillgänglighet och artikel 12 om Likhet inför lagen

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

FN:s övervakningskommitté har tagit fram förslag till hur två av artiklarna i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska tolkas. Handikappförbunden har tillsammans med medlemsförbunden gått igenom utkasten i detalj för att kunna komma med synpunkter som kan förtydliga de allmänna kommentarerna.

Handläggare på Handikappförbunden

Annika Jyrwall Åkerberg