Svar: Remiss angående regeringens svar på 46 frågor från FN:s övervakningskommitté om uppföljningen av FN konventionen

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Regeringen har med anledning av uppföljningen av FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning svarat på frågor (list of issues) från FN:s övervakningskommitté inför det förhör som ska hållas med Sverige 31 mars – 1 april 2014.

Handikappförbunden har skriftligen till FN:s övervaktningkommitté kommenterat regeringens svar.

Handläggare på Handikappförbunden

Annika Jyrwall Åkerberg