Svar: Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna ID-nummer: Ds 2016:41

Missiv

Remiss

 

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp inom Socialdepartementet med uppgift att lämna förslag till ett lagstadgat ansvar för landstingen att utföra de försäkringsmedicinska utredningarna.

Med en försäkringsmedicinsk utredning avses en medicinsk
undersökning av en försäkrad person som ska kunna utgöra ett underlag
för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga
i samband med beslut om rätten till ersättning eller förmåner
enligt socialförsäkringsbalken.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein