Svar: Remiss Att utreda insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

Läs missivet

Läs sändlista

Läs remissen

 

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

• Den 28 maj 2014 (S2011/8290/FS) gav regeringen Läkemedelsverket (LV) i uppdrag att utreda och tydliggöra eventuella förbättringar och försämringar med att införa generisk förskrivning ur ett patient- och förskrivarperspektiv.
• Vidare syftar uppdraget till att analysera och komma med förslag på insatser som skulle kunna genomföras på kort sikt i syfte att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte.
• I uppdraget ingår också att analysera om patientrörlighetsdirektivet får några framtida konsekvenser för införandet av generisk förskrivning.
• LV ska även ge en rekommendation i frågan om generisk förskrivning bör införas i Sverige eller inte.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein