Svar: Remiss av allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Sammanfattning

Skolverket ber oss särskilt ta ställning till skrivningarna om förskoleklassen och fritidshemmet under rubriken ”Bedömningen av stödbehovet görs mot kunskapsmålen och kunskapskraven” på s. 7–8.

I det här förslaget till allmänna råd har Skolverket utgått från att regeringens proposition 2013/14:148 ”Vissa skollagsfrågor” samt regeringens proposition 2013/14:160 ”Tid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram” kommer att fattas beslut om.

Handläggare på Handikappförbunden

Stefan Eklund Åkerberg