Remiss av betänkande Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

Läs missivet

Läs remissen 

Handikappförbundens yttrande

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 30 januari 2015!

Remissmöte hålls den 14 januari 13-16 på Handikappförbundens kansli. Anmälan till roger.marklund@hso.se

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Utbildningsdepartementet senast 9 februari 2015

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

I utredningsdirektiven framhålls att det kan finnas rättsliga hinder för registerbaserad forskning. Uppdraget har varit att analysera dessa och att lämna författningsförslag och andra förslag i syfte att:

  • registeransvariga myndigheter i större utsträckning ska kunna lämna ut uppgifter för forskningsändamål med hänsyn tagen till skyddet för den enskildes integritet,
  • sambearbetning av registeruppgifter för forskningsändamål ska underlättas, och
  • göra det möjligt att på ett integritetssäkert sätt samla in personuppgifter till register som förs för särskilda och uttryckligt angivna forskningsändamål samt till longitudinella studier som håller sig inom ramen för sådana ändamål.

Handläggare på Handikappförbunden

Maryanne Rönnersten