Svar: Remiss av den europeiska tillgänglighetslagen

 

Remiss (förslaget till europeisk tillgänglighetslag)

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3 .

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

EU-kommissionen lade den 2 december 2015 fram ett förslag till en europeisk tillgänglighetslag. De ber regelbundet allmänheten och andra berörda parter att lämna synpunkter som underlag för sin politik och lagstiftning. EU-kommissionen har öppnat ett sådant samråd (se länk ovan) om den europeiska tillgänglighetslagen som även enskilda individer kan lämna synpunkter till.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren