Remiss av förslag till föreskrifter om uppgifter om koder för funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Läs missivet

Läs konsekvensutredningen

Läs föreskrifter

Läs Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter

Handikappförbundens yttrande

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 20 januari 2015!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Arbetsförmedlingen senast den 26 januari 2015

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Arbetsförmedlingens förslag till föreskrifter avseende uppgifter om koder för funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Föreskrifterna avses ersätta Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter (AMSFS 2002:11) om tillämpningen av lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Koderna används i Arbetsförmedlingens informationssystem (AIS) som är en arbetsmarknadspolitisk databas.

Arbetsförmedlingen emotser synpunkter på föreskrifterna och den konsekvensutredning som har utarbetats och ingår i remissen, var god se bilagor. I konsekvensutredningens inledande avsnitt presenteras varför föreskrifterna behövs och hur koderna är tänkta att användas.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein