Svar: Remiss av SOU 2018:47 Med tillit växer handlingsutrymmet och SOU 2018:48 En lärande tillsyn

Länk till remisserna

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionsrättsrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige

Sofia Karlsson