Svar: Remiss av Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)

Missiv

Remiss

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning. Ett betänkande av Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i vård, omsorg och forskning.

Handläggare på Handikappförbunden

Sofia Karlsson