Svar: Remiss avseende Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning, SOU 2012:6

Läs remissen

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Utredningen om åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättningen har haft uppdraget att analysera grundorsaker till kostnadsutvecklingen inom assistansersättning, orsaker till fusk, oegentligheter och överutnyttjande inom assistansersättningen samt föreslå åtgärder för att förhindra detta.

Utredaren har kommit fram till att fusk och andra orsaker till felaktiga utbetalningar utgör mellan 9-15 procent och överutnyttjande för 13-18 procent av totalt utbetalt belopp 2010. Bland förslagen till åtgärder finns krav på ekonomisk lämplighet, ändrade villkor för anhöriga som anlitas som assistenter, införande av anmälningsskyldighet, ökade resurser till Försäkringskassan för att göra utredningar.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren