Svar: Remiss avseende Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen Ds 2015:17

Läs missivet

Läs remissen

 

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas. Denna har inneburit att en sjukskriven i normalfallet högst kunnat få sjukpenning på den så kallade fortsättningsnivån under 550 dagar efter det att sjukpenning på den så kallade normalnivån har lämnats under 364 dagar. Bestämmelsen om att sjukpenning i normalfallet inte lämnas för de tre första kalendermånaderna som följer efter en period med sjuk- eller aktivitetsersättning avskaffas också. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp inom Socialdepartementet.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein