Svar: Remiss avseende betänkandet SOU 2015:45 SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet. Delbetänkande av utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar

Läs remissen

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Enligt kommittédirektiv (2013:29) ska utredningen U 2013:02
utvärdera statsbidraget till särskilda insatser på skolområdet (SIS) för att få
kunskap om hur bidraget fördelas och om användningen är effektiv. Utredningen
lämnar förslag på hur användningen och fördelningen av de medel som har
anvisats för statsbidraget kan göras mer effektiv.

Betänkandet tar bland annat upp

  • Likvärdig fördelning av statsbidraget till
    särskild undervisning på sjukhus
  • Behov av regional kompetens
  • Bättre kunskapsåterföring från
    utvecklingsprojekt
  • Tydligare reglering av statsbidrag för särskilt
    anordnad utbildning för elever med svår synskada

Handläggare på Handikappförbunden

Stefan Eklund Åkerberg