Svar: Remiss avseende E-röstning och andra valfrågor SOU 2013:24

Läs remissen

Läs missivet

 

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Regeringen beslutade den 27 oktober 2011 att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att göra en översyn av delar av valsystemet. Den 10 januari 2013 överlämnade kommittén delbetänkandet ”Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater” (SOU 2012:94). Kommittén har därefter fortsatt sitt arbete med de återstående frågorna enligt direktiven. Dessa frågor redovisas här i kommitténs slutbetänkande ”E-röstning och andra valfrågor” (SOU 2013:24). Kommittén föreslår bland annat att försök med e-röstning via internet ska genomföras vid valen 2018.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren
Telefon: 08-546 404 52