Svar: Remiss avseende EU Kommissionens förslag till direktiv om tillgängligheten till offentliga mynigheters webbplatser COM(2012) 721 final

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Eftersom det är så kort om tid kontakta Mia Ahlgren. Det finns ett utkast till remissvar att diskutera. EU kommissionen har publicerat ett förslag till direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser COM(2012)721 final. Handikappförbunden ser detta som en principiellt viktig remiss inför fler förslag som väntas från Kommissionen som rör tillgänglighet i bredare bemärkelse.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren
Telefon: 08-546 404 52