Svar: Avseende frågor om Handikappförbundens syn på effekter om EU:s tillgänglighetsdirektiv införs

Uppdraget avseende konsekvensutredning

 

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

MFD har i uppdrag att göra en samlad bedömning av vilka åtaganden och ekonomiska konsekvenser det så kallade tillgänglighetsdirektivet kan innebära i Sverige.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren