Svar: Remiss avseende Harmoniserat inkomstbegrepp – Möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringarna, SOU 2012:47

 

Läs remissen

Läs om PSFU

Läs Handikappförbundens underlagsrapport till PSFU 

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett färre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, PSFU, har ett brett uppdrag att se över socialförsäkringarna och ska vara klara i maj 2013. Utredningen lämnar här ett delbetänkande om hur månadsuppgifter skulle kunna användas i framtidens social- och arbetslöshetsförsäkringar. Kommittén tar i betänkandet inte ställning till om detta ska göras eller inte.

Kommentar: Vilka inkomstuppgifter som ligger till grund för ersättning inom socialförsäkringarna, och beräkningen av dessa som historiska eller framtida, är en central del av den parlamentariska översynen av socialförsäkringssystemen. PSFU har här analyserat hur ett nytt system med månadsuppgifter skulle kunna användas, utan att ta något tydligt ställningstagande, kanske för att man inte kunnat enas. Utgångspunkten för PSFU har varit Månadsuppgiftsutredningens betänkande, SOU 2011:40.

Att påverka den parlamentariska socialförsäkringsutredningen är ett av Handikappförbundens fyra prioriterade mål enligt kongressbeslut.

 

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein